افغانستان چی دارد؟
هر سرزمینی ویژه گیهای خودش را تا زمانهای دراز نگه می دارد. افغانستان نیز سرزمینی ازین گونه است. به اختصار بایست گفت که افغانستان چهار ثروت پنهان و آشکار دارد که همیشه در همه مباحث به گونه ی ناراحت فراموش می شوند و یا دستکم نادیده اش می انگارند. این چهار ثر وت کلان کدامها اند؟
 نخست، افغانستان که هرگز کشوری مستعمره نبوده است، مردمانی دارد که زود می توانند با تحول آشنا شوند و آن را دریابند و در کنار همدیگر از نعمت آزادی و رفاقت برخوردار باشند. 
دوم، افغانستان از تاریخ و فرهنگی غنی برخوردار است. لاکن این ثروات پنهان هنگامی می تواند به کار افتد که در ذهن و دل انسانها حضور یابد. اگر ما بتوانیم از زردشت تا خلیلی همه را به عنوان همشهریان زنده خود داشته باشیبم، صاحب چنان قدرت و عظمتی خواهیم گشت که دنیا را با افتخارات بی نظیر خود شگفتزده سازیم. 
سوم ، افغانستان از منابع آبی، انرجی و معدنی خوب و مفید برخوردار است. اما برای این که این همه ثروت در دست آید فقط و فقط به دانش و تکنولوژی امروزی نیاز داریم که جوانان ما این همه برای دستیابی بدان می کوشند. حیف، با این دستگاههایی که دانشگاه خوانده می شوند نمی توان به هدف نایل گشت. اگر بتوانیم دستکم هزارتا استاد برجسته جهانی را برای تدریس دعوت نماییم، آن گاه حضور دانش و تکنوژی امروزی در هستی آموزشی ما مشهود می گردد. 
و سرانجا چهارم، چهارمین ثروت بزرگ ما دوستان بین المللی ما هستند. اگر بازهم ویروس بیگانه ستیزی بر ما هجوم نیاورد و با فروتنی و سختکوشی ازین دوستان فراوان بین المللی استفاده نماییم، ما تا قدر قوت دوستان خود پیشرفت می کنیم. اصولا قدرت به اندازه دوستانی است که شما را حمایت و پشتیبانی  می نمایند. 
البته این صرف کوتاه بیانی در زمینه است که با مباحث بسیار می تواند پیگیری شود. شما چی فکر می کنید؟
16 Jun 2016 at 02:18
|
Comments