حق خواهی وعدالت خواهی حق قانونی هرانسان است.این حق راخدبرای هرانسان داده وهیج کسی حق گرفتن آنراندارد.درجامعه ماچون همیشه زورحرف اول رامیزده مردم عادت کرده اندبه این حالت.امابنظرمن اعتصاب غذایی دانشجویان قویترازهرقدرتی هست