در انجمني راه مدي همچو مني را ..... كه افسرده دل افسرده كند انجمني را
در انجمني راه مدي همچو مني را ..... كه افسرده دل افسرده كند انجمني را